Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u deze voorwaarden volledig; indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of een deel ervan, dient u onze website niet te gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal op onze website plaatst of gebruik maakt van een van onze websitediensten, zullen wij u vragen uitdrukkelijk in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

1.4 U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent.

2. Copyright

2.1 Copyright (c) 2023 gezocht.nu

2.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, eigenaar zijn van en zeggenschap hebben over alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Toestemming om de website te gebruiken

3.1 U mag:

(a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;

(b) pagina’s van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina’s van onze website afdrukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat dit afdrukken niet systematisch of buitensporig gebeurt;

(d) audio- en videobestanden van onze website streamen met behulp van de mediaspeler op onze website; en

(e) gebruik maken van onze websitediensten door middel van een webbrowser,

onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door artikel 3.1 of de andere bepalingen van deze voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of opslaan op uw computer.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden; u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden en bepalingen, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website herpubliceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) enig materiaal van onze website in het openbaar te tonen;

(d) materiaal van onze website te exploiteren voor commerciële doeleinden; of

(e) herverdelen van materiaal van onze website.

3.6 Niettegenstaande paragraaf 3.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm herverspreiden onder eender welke persoon.

3.7 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website, tot delen van onze website en/of tot functionaliteiten op onze website op te schorten of te beperken. Wij kunnen bijvoorbeeld de toegang tot de website opschorten tijdens serveronderhoud of wanneer wij de website bijwerken. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op de website omzeilen of trachten deze te omzeilen of te omzeilen.

4. Misbruik van de website

4.1 U mag niet:

(a) onze website op enigerlei wijze te gebruiken of enige actie te ondernemen die schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken;

(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) hacken of anderszins knoeien met onze website;

(d) sonderen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van onze website zonder onze toestemming;

(e) omzeilen van verificatie- of beveiligingssystemen of -processen op of met betrekking tot onze website;

(f) onze website gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(g) een onredelijk grote belasting vormen voor onze websitebronnen (met inbegrip van bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit);

(h) ontsleutelen of ontcijferen van communicatie verzonden door of naar onze website zonder onze toestemming;

(i) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, data mining, data extractie en data harvesting) uit te voeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(j) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van zoekmachine indexering;

(k) onze website gebruiken, behalve door middel van onze publieke interfaces;

(l) schenden van de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website;

(m) van onze website verzamelde gegevens gebruiken voor direct-marketingactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing); of

(n) iets doen dat het normale gebruik van onze website verstoort.

4.2 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze website, of in verband met onze website, waarheidsgetrouw, accuraat, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Gebruik in naam van organisatie

5.1 Indien u onze website gebruikt of uitdrukkelijk instemt met deze voorwaarden in het kader van een zakelijk of ander organisatorisch project, dan bindt u door dit te doen beiden:

(a) uzelf; en

(b) de persoon, vennootschap of andere juridische entiteit die dat product exploiteert,

naar deze voorwaarden, en in deze omstandigheden hebben verwijzingen naar “u” in deze voorwaarden betrekking op zowel de individuele gebruiker als de relevante persoon, onderneming of juridische entiteit, tenzij de context anders vereist.

6. Registratie en rekeningen

6.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder dit artikel 6, moet u woonachtig of gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk.

6.2 U kunt zich registreren voor een account op onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden, en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website naar u zal sturen.

6.3 U mag niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

6.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.5 U mag geen gebruik maken van de account van een andere persoon om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Inloggegevens gebruiker

7.1 Als u zich registreert voor een account op onze website, zal u worden gevraagd om een gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels die zijn uiteengezet in Sectie 19; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon. 

7.3 U moet uw wachtwoord geheim houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als u zich bewust wordt van de onthulling van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortvloeien uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijk verzuim.

8. Annulering en schorsing van de rekening

8.1 Wij kunnen:

(a) uw account opschorten;

(b) uw account annuleren; en/of

(c) uw accountgegevens wijzigen,

op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring, met dien verstande dat als wij diensten annuleren waarvoor u hebt betaald en u deze voorwaarden niet hebt geschonden, wij u een pro rata bedrag van uw betaling zullen terugbetalen, een dergelijk bedrag dat door ons wordt berekend volgens een redelijke methode.

8.2 U kunt uw account op onze website annuleren via het configuratiescherm van uw account op de website. U hebt geen recht op terugbetaling als u uw account annuleert in overeenstemming met dit artikel 8.2.

9. Beoordelingen

9.1 Wij publiceren beoordelingen van producten en diensten op onze website.

9.2 Recensenten zijn of kunnen onafhankelijk van ons zijn; bijgevolg weerspiegelen de op onze website gepubliceerde recensies niet noodzakelijk onze standpunten en meningen.

9.3 U erkent dat recensies die op onze website worden gepubliceerd verouderd, partijdig, onvolledig, misleidend en/of onnauwkeurig kunnen zijn.

9.4 U mag niet vertrouwen op beoordelingen die op onze website zijn gepubliceerd om beslissingen te nemen of acties te ondernemen, en u dient uw eigen onderzoek te verrichten alvorens een beslissing te nemen of een actie te ondernemen.

9.5 Onder voorbehoud van artikel 22.1 zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen dat u stelt in een beoordeling die op de website is gepubliceerd.

9.6 U gaat akkoord met de publicatie van recensies over u en uw product door anderen, op onze website; u erkent dat dergelijke recensies kritisch of lasterlijk of anderszins onwettig kunnen zijn; en, onder voorbehoud van artikel 22.1, gaat u ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk zult stellen met betrekking tot dergelijke recensies, ongeacht of wij op de hoogte zijn of op de hoogte hadden moeten zijn van dergelijke recensies.

10. Expert-beoordelingen

10.1 Op onze website publiceren wij beoordelingen door deskundigen.

10.2 Indien u expertises aan onze website levert, zijn op het aanleveren door u en het gebruik door ons van deze expertises aparte voorwaarden van toepassing.

11. Beoordelingen van gebruikers

11.1 Wij publiceren recensies van gebruikers op onze website.

11.2 Elke gebruiker mag beoordelingen indienen voor publicatie op onze website, met inachtneming van deze voorwaarden.

11.3 Uw recensies moeten eerlijke, redelijke en bonafide recensies zijn

11.4 U mag geen beoordeling plaatsen als:

(a) u een financieel belang hebt bij het voorwerp van de beoordeling;

(b) u een eigenaar, partner, lid, werknemer, zakenpartner of gelieerde bent van een persoon die een financieel belang heeft in het voorwerp van de beoordeling; en/of

(c) u anderszins verbonden bent met, of verwant bent aan, een persoon die een financieel belang heeft bij het voorwerp van de beoordeling.

11.6 Om twijfel te voorkomen: uw beoordelingen vormen “uw inhoud” voor de toepassing van Artikel 18 en Artikel 19.

11.7 U erkent dat wij uw gebruikers-ID mogen publiceren en anderszins mogen gebruiken in combinatie met uw recensies, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

11.8 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw recensies voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en garandeert dat afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw recensies voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

11.9 U erkent dat de gebruikersrecensies die op onze website worden gepubliceerd, door gebruikers worden ingediend en dat wij dergelijke recensies gewoonlijk niet controleren, goedkeuren of bewerken; dienovereenkomstig garanderen wij niet de volledigheid of juistheid van de gebruikersrecensies.

12. Productenlijst

12.1 Wij publiceren een lijst van advertenties van ai-experts op onze website en u mag deze lijst gebruiken om een expert te zoeken.

13. Gratis advertentie

13.1 U kunt een gratis advertentie opnemen door een account aan te maken en uw advertentie in te dienen. Kies de optie ‘gratis’.

13.2 Indien wij uw gratis vermelding in de lijst accepteren, zal deze gepubliceerd blijven voor de relevante periode zoals vermeld op onze website, onder voorbehoud van beëindiging of verwijdering in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen.

13.3 Wij kunnen een gratis vermelding op deze site op elk gewenst moment verwijderen, met of zonder kennisgeving aan u.

14. Betaalde vermeldingen in de lijst

14.1 U kunt een betaalde advertentie in onze website invoeren door een account aan te maken en de advertentie in te dienen. Kies één van de betaalde pakketen.

14.2 U krijgt de gelegenheid om invoerfouten vast te stellen en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

14.3 Betaalde inzendingen omvatten de volgende voordelen: langere looptijd, meer afbeeldingen. Upgrades geven een specifieke vermelding op op de site gespecificeerde plaatsen of op de site gespecificeerde banners.

14.4 Indien wij een betaalde advertentie accepteren, zal deze gepubliceerd blijven op onze website voor de relevante periode vermeld op onze website, onder voorbehoud van beëindiging of verwijdering in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen.

14.5 Wij kunnen een betaalde vermelding op de website op elk gewenst moment verwijderen, met dien verstande dat als wij een betaalde vermelding verwijderen in overeenstemming met deze Sectie 14.5 voor het einde van de periode waarvoor advertentiekosten zijn betaald, wij u een deel van deze kosten zullen terugbetalen die betrekking hebben op de nog niet verstreken periode van vermelding, een dergelijk deel door ons te berekenen op een pro-ratabasis met behulp van een redelijke methode.

15. Regels voor advertentie-inzendingen

15.1 Elke advertentie moet een aanmelding zijn met betrekking tot een ai-expert.

15.2 Om twijfel te voorkomen, uw -inzendingen vormen “uw inhoud” voor de doeleinden van Sectie 18 en Sectie 19, en moeten voldoen aan de regels voor aanvaardbaar gebruik zoals beschreven in Sectie 4.

15.3 U moet uw vermeldingen in actueel houden met behulp van onze website-interface.

15.4 Uw inzendingen mogen geen betrekking hebben op onwettige zaken, producten of diensten; en u mag geen inzendingen doen met het oogmerk een onwettige activiteit uit te voeren of een onwettig contract of onwettige regeling aan te gaan.

15.5 Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om inzendingen voor telefoongidsen die in strijd zijn met deze voorwaarden, of die niet voldoen aan de aanvullende richtlijnen voor inzendingen die op onze website zijn gepubliceerd, te weigeren of te verwijderen.

15.6 Indien wij een aanmelding voor een telefoongids weigeren of verwijderen in overeenstemming met deze Sectie 15, zullen wij de van toepassing zijnde kosten niet terugbetalen.

16. Advertentiebanners

16.1 Wij hebben ruimte voor plaatsing van advertentiebanners op onze website. U kunt een advertentie voor een service of dienst aanmelden door contact op te nemen via [email protected]. We bespreken dan de mogelijkheden.

17. Vergoedingen

17.1 De tarieven voor onze websitediensten zijn zoals van tijd tot tijd op de website vermeld.

17.2 Alle bedragen vermeld in deze voorwaarden of op onze website zijn vermeld exclusief BTW.

17.3 U dient de vergoedingen voor onze websitediensten vooraf aan ons te betalen, in vrijgemaakte fondsen, in overeenstemming met de instructies op onze website.

17.4 Wij kunnen tarieven van tijd tot tijd wijzigen door nieuwe tarieven op onze website te plaatsen, maar dit zal geen invloed hebben op tarieven voor diensten die eerder zijn betaald.

17.5 Indien u een betaling aan ons betwist, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen en alle details van uw vordering te verstrekken.

17.6 Als u een onterechte credit card, debit card of andere charge-back maakt, dan bent u verplicht om ons te betalen, binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek: 

(a) een bedrag gelijk aan het bedrag van de charge-back;

(b) alle kosten van derden die door ons zijn gemaakt in verband met de charge-back (inclusief kosten die door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever in rekening zijn gebracht);

(c) een administratievergoeding van GBP 25,00 inclusief BTW; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven die wij hebben gemaakt om de bedragen waarnaar in dit artikel 17.6 wordt verwezen, terug te vorderen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en incassokosten),

en om twijfel te voorkomen, indien u de bron van een vermelding op uw kaartuittreksel of ander financieel uittreksel niet herkent of u deze niet herinnert, en als gevolg daarvan een terugboeking doet, zal dit een ongerechtvaardigde terugboeking zijn voor de doeleinden van dit artikel 17.6.

17.7 Indien u ons enig bedrag verschuldigd bent onder of met betrekking tot deze voorwaarden, kunnen wij de levering van diensten aan u opschorten of intrekken.

17.8 Wij kunnen te allen tijde elk bedrag dat u ons verschuldigd bent, verrekenen met elk bedrag dat wij u verschuldigd zijn, door u een schriftelijke kennisgeving van de verrekening te sturen.

18. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

18.1 In deze voorwaarden betekent “uw content” alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audio-visueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u bij ons of onze website indient voor opslag of publicatie op, verwerking door, of verzending via onze website.

18.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw content te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en in verband met deze website en eventuele opvolgende websites.

18.3 U verleent ons het recht om de onder Sectie 18.2 gelicentieerde rechten in sublicentie te geven.

18.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die onder artikel 18.2 in licentie zijn gegeven.

18.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

18.6 U mag uw inhoud bewerken voor zover dit is toegestaan met de bewerkingsfunctionaliteit die op onze website beschikbaar wordt gesteld.

18.7 Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u op enigerlei wijze inbreuk maakt op een bepaling van deze voorwaarden, of indien wij redelijkerwijs vermoeden dat u op enigerlei wijze inbreuk maakt op deze voorwaarden, uw content of een deel daarvan verwijderen, niet publiceren of bewerken.

19. Regels over uw inhoud

19.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden en bepalingen.

19.2 Uw content mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van enige persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen enige persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elke toepasselijke wet).

19.3 Uw content, en het gebruik van uw content door ons in overeenstemming met deze voorwaarden, mag niet:

(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten, rechten op het doorgeven van namaak of andere intellectuele eigendomsrechten;

(d) inbreuk maakt op een vertrouwelijkheidsrecht, een recht op privacy of een recht uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) vormen een nalatig advies of bevatten een nalatige verklaring;

(f) vormen een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten;

(g) is in minachting van een rechtbank of in overtreding van een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met de wetgeving inzake rassenhaat, religieuze haat of discriminatie;

(i) is godslasterlijk;

(j) is in strijd met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in gebreke blijven bij het nakomen van enige contractuele verplichting tegenover wie dan ook;

(l) expliciet, grafisch of zinloos geweld afbeelden;

(m) zijn pornografisch, obsceen, suggestief of seksueel expliciet;

(n) onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) bestaan uit instructies, adviezen of andere informatie die kunnen worden opgevolgd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of de dood, of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;

(p) vormt spam;

(q) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, kwetsend, kwellend, asociaal, bedreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend is; of

(r) hinder, overlast of nodeloze angst veroorzaken bij een persoon.

19.4 Uw inhoud moet gepast, beschaafd en smaakvol zijn, en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen van etiquette en gedrag op het internet.

19.5 U mag onze website niet gebruiken om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit materiaal of materiaal bevat dat, indien het op onze website zou worden geplaatst, in strijd zou zijn met de bepalingen van deze voorwaarden.

19.6 U mag geen materiaal op onze website plaatsen dat onderwerp is of ooit is geweest van een dreigende of feitelijke gerechtelijke procedure of een andere soortgelijke klacht.

20. Misbruik melden

20.1 Als u onwettig materiaal of onwettige activiteiten op onze website opmerkt, of materiaal of activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden, laat het ons dan weten.

20.2 U kunt ons van dergelijk materiaal of dergelijke activiteiten op de hoogte stellen via e-mail of via ons formulier voor het melden van misbruik.

21. Beperkte garanties

21.1 Wij garanderen of beweren niet:

(a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de op onze website gepubliceerde informatie;

(b) dat het materiaal op de website actueel is;

(c) dat de website foutloos zal werken; of

(d) dat de website of een dienst op de website beschikbaar zal blijven.

21.2 Wij behouden ons het recht voor om onze websitediensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen en om de publicatie van onze website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en bepalingen, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij de stopzetting of wijziging van websitediensten, of als wij de publicatie van de website stopzetten.

21.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van artikel 22.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

22. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

22.1 Niets in deze voorwaarden zal:

(a) elke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) beperken of uitsluiten van enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

(c) enige aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

22.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel 22 en elders in deze voorwaarden: 

(a) zijn onderworpen aan Sectie 22.1; en

(b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze voorwaarden of die verband houden met het onderwerp van deze voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en uit schending van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden.

22.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website kosteloos ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

22.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

22.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, met inbegrip van (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

22.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verlies of corruptie van gegevens, database of software.

22.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies.

22.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke vordering zult instellen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal uiteraard de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers niet beperken of uitsluiten).

22.9 Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een contract voor het leveren van diensten aan u onder deze voorwaarden zal niet hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen:

(a) EUR 50 ; en

(b) het totale bedrag dat op grond van het contract aan ons betaald en te betalen is.

23. Schadeloosstelling

23.1 Hierbij vrijwaart u ons en verbindt u zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en bedragen die door ons aan een derde worden betaald ter schikking van een claim of geschil) die door ons worden opgelopen of geleden en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit uw gebruik van onze website of een inbreuk door u op een bepaling van deze voorwaarden en bepalingen.

24. Inbreuken op deze bepalingen en voorwaarden

24.1 Onverminderd onze overige rechten uit hoofde van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of indien wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden: 

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website te ontzeggen;

(d) computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen;

(e) contact op te nemen met een of meer van uw internet service providers en hen te verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) tegen u een rechtsvordering instellen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins; en/of

(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

24.2 Wanneer wij uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting, verbod of blokkering te omzeilen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een andere account).

25. Websites van derden

25.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

25.2 Wij hebben geen controle over websites van derden en hun inhoud, en onder voorbehoud van artikel 22.1 aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

26. Handelsmerken

26.1 Onze logo’s en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die ons toebehoren; wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken, en dergelijk gebruik kan een inbreuk op onze rechten vormen.

26.2 De geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken of dienstmerken van derden op onze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven wij de houders van deze rechten niet en zijn wij er niet mee verbonden; als zodanig kunnen wij geen licentie verlenen om deze rechten uit te oefenen.

27. Wedstrijden

27.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wedstrijden, gratis prijstrekkingen en/of andere promoties organiseren op onze website.

27.2 Voor Wedstrijden gelden aparte voorwaarden (die wij u, indien van toepassing, ter beschikking zullen stellen).

28. Variatie

28.1 Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

28.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van enig recht dat u anderszins zou hebben om in kennis te worden gesteld van, of in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.

28.3 Indien u uitdrukkelijk met deze voorwaarden hebt ingestemd, zullen wij u om uw uitdrukkelijke instemming met een herziening van deze voorwaarden vragen; en indien u niet binnen een door ons te bepalen termijn uitdrukkelijk met de herziene voorwaarden instemt, zullen wij uw account op de website deactiveren of verwijderen en dient u het gebruik van de website te staken.

29. Opdracht

29.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen. 

29.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen. 

30. Scheidbaarheid

30.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

30.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt, en blijft de rest van de bepaling van kracht. 

31. Rechten van derden

31.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om voordeel op te leveren aan of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

31.2 De uitoefening van de rechten van de partijen uit hoofde van een overeenkomst onder deze voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van een derde.

32. Volledige overeenkomst

32.1 Onder voorbehoud van artikel 22.1 vormen deze voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

33. Recht en jurisdictie

33.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht.

33.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

34. Wettelijke en reglementaire toelichtingen

34.1 Wij bewaren geen exemplaar van deze voorwaarden specifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant en, indien wij deze voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging niet langer beschikbaar zijn op onze website. Wij raden u aan te overwegen een kopie van deze voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

34.2 Deze voorwaarden zijn uitsluitend beschikbaar in de Nederlandse taal.

34.3 Wij zijn ingeschreven bij de KvK, ons inschrijvingsnummer is 77571193.

34.4 Ons BTW-nummer is NL003210198B32

35. Onze gegevens

35.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door gezocht.nu, onderdeel van Annne Online. U kunt contact opnemen:

(a) via het contactformulier op onze website;

(b) per e-mail, via het op onze website gepubliceerde e-mailadres.

Scroll naar boven