Privacy- en cookiebeleid

Ons site adres is: https://ai-expertise.gezocht.nu/

1. Inleiding

1.1 Wij verbinden ons ertoe de privacy van de bezoekers van onze website, de gebruikers van onze diensten, de individuele klanten en het personeel van onze klanten te beschermen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de persoonsgegevens van deze personen; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacyregelingen kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wenst te ontvangen en kunt u het verzamelen, delen en publiceren van uw persoonsgegevens beperken.

1.4 Wij maken op onze website gebruik van cookies. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming voor het gebruik van cookies.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar gezocht.nu.

2. De persoonsgegevens die wij verzamelen

2.1 In dit deel 2 hebben wij de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken uiteengezet en, in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, informatie over de bron en de specifieke categorieën van die gegevens.

2.2 Wij kunnen gegevens verwerken die ons in staat stellen met u in contact te treden (“contactgegevens“). De contactgegevens kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en/of identificatiegegevens van uw socialemediaaccount omvatten. De bron van de contactgegevens bent u en/of uw werkgever. Als u zich op onze website aanmeldt met een social media-account, verkrijgen wij elementen van de contactgegevens van de desbetreffende social media-accountprovider.

2.3 Wij kunnen de accountgegevens van uw websitegebruiker (“accountgegevens“) verwerken. De accountgegevens kunnen uw accountidentificatie, naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, aanmaak- en wijzigingsdatums van uw account, website-instellingen en marketingvoorkeuren omvatten. De primaire bron van de accountgegevens bent u en/of uw werkgever, hoewel sommige elementen van de accountgegevens door onze website kunnen worden gegenereerd. Als u inlogt op onze website met behulp van een social media-account, verkrijgen wij elementen van de accountgegevens van de relevante social media-accountprovider.

2.4 Wij kunnen uw gegevens verwerken die zijn opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website (“profielgegevens“). De profielgegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby’s, opleidingsgegevens en arbeidsgegevens. De bron van de profielgegevens bent u en/of uw werkgever. Als u zich op onze website aanmeldt met een social media-account, verkrijgen wij elementen van de profielgegevens van de desbetreffende social media-accountprovider.

2.5 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties (“klantrelatiegegevens“). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam omvatten, de naam van uw bedrijf of werkgever, uw functietitel of rol, uw contactgegevens, uw classificatie / categorisatie binnen ons klantrelatiebeheersysteem en informatie vervat in of met betrekking tot communicatie tussen ons en u, of tussen ons en uw werkgever. De bron van de klantrelatiegegevens bent u en/of uw werkgever.

2.6 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt in de loop van het gebruik van onze diensten en die door onze diensten worden gegenereerd in de loop van een dergelijk gebruik (“dienstgegevens“).

2.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, waaronder aankopen van goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens“). De transactiegegevens kunnen bestaan uit uw naam, uw contactgegevens, uw betaalkaartgegevens (of andere betalingsgegevens) en de transactiegegevens. De bron van de transactiegegevens bent u en/of onze betalingsdienstaanbieder.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met enige communicatie die u naar ons verzendt of die wij naar u verzenden (“communicatiegegevens“). De communicatiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens in verband met de communicatie omvatten. Onze website genereert de metagegevens die verband houden met communicatie via de contactformulieren op de website.

2.9 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw dienstgebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem.

2.10 Verstrek ons geen persoonsgegevens van andere personen, tenzij wij u vragen dat te doen.

3. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslagen

3.1 In deze afdeling 3 hebben wij uiteengezet voor welke doeleinden wij persoonsgegevens mogen verwerken en wat de rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn.

3.2 Verrichtingen – Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op de exploitatie van onze website, de verwerking en uitvoering van bestellingen, het verlenen van onze diensten, de levering van onze goederen, het genereren van facturen, rekeningen en andere betalingsgerelateerde documentatie, en kredietcontrole.

3.3 Publicaties – Wij kunnen accountgegevens, profielgegevens en/of dienstgegevens verwerken met het oog op de publicatie van dergelijke gegevens op onze website en elders via onze diensten in overeenstemming met uw uitdrukkelijke instructies.

3.4 Relaties en communicatie – Wij kunnen contactgegevens, accountgegevens, relatiegegevens, transactiegegevens en/of communicatiegegevens verwerken om onze relaties te beheren, met u te communiceren (met uitzondering van communicatie ten behoeve van direct marketing) per e-mail, sms, post, fax en/of telefoon, ondersteunende diensten te verlenen en klachten te behandelen.

3.5 Personalisering – Wij kunnen accountgegevens, dienstgegevens en/of gebruiksgegevens verwerken om de inhoud en advertenties die u op onze website en via onze diensten te zien krijgt te personaliseren, zodat u alleen materiaal te zien krijgt dat voor u relevant is.

3.6 Direct marketing – Wij kunnen contactgegevens, accountgegevens, profielgegevens, klantrelatiegegevens en/of transactiegegevens verwerken met het oog op het maken, doelgericht maken en verzenden van direct marketingcommunicatie via e-mail.

3.7 Onderzoek en analyse – Wij kunnen gebruiksgegevens, dienstgegevens en/of transactiegegevens verwerken ten behoeve van onderzoek en analyse van het gebruik van onze website en diensten, alsmede onderzoek en analyse van andere interacties met ons bedrijf. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is [toestemming] OF [onze legitieme belangen, namelijk het monitoren, ondersteunen, verbeteren en beveiligen van onze website.

3.8 Bijhouden van gegevens – Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor het maken en bijhouden van onze databases, reservekopieën van onze databases en onze bedrijfsadministratie in het algemeen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, namelijk ervoor te zorgen dat wij toegang hebben tot alle informatie die wij nodig hebben om ons bedrijf naar behoren en efficiënt te leiden in overeenstemming met dit beleid.

3.9 Veiligheid – Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken met het oog op de veiligheid en het voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten. De rechtsgrondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming van onze website, diensten en bedrijf, en de bescherming van anderen.

3.10 Verzekering en risicobeheer – Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s en/of het inwinnen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

3.11 Juridische claims – Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.12 Wettelijke naleving en vitale belangen – Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

4.1 Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming in verband met uw account, advertenties of, als u zich heeft aangemeld, de nieuwsbrief.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

5.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en op basis van de rechtsgrondslagen die in dit beleid worden uiteengezet.

5.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het inwinnen van professioneel advies.

5.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Paypal, Mollie, PayPro of Stripe. Wij zullen transactiegegevens uitsluitend met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

5.4 Wij kunnen contactgegevens samen met andere persoonsgegevens uit aanvragen die via onze website of diensten zijn gedaan, bekendmaken aan een of meer van de geselecteerde derde leveranciers van goederen en/of diensten die op onze website worden genoemd, zodat zij contact met u kunnen opnemen zodat zij u relevante goederen en/of diensten kunnen aanbieden, op de markt brengen en aan u verkopen. Elk van deze derde partijen zal optreden als een verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij aan hen verstrekken; en wanneer zij contact met u opnemen, zal elk van deze derde partijen u een kopie van hun eigen privacybeleid verstrekken, dat van toepassing zal zijn op het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde partij.

5.5 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in deze paragraaf 5 worden uiteengezet, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

6. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

6.1 In dit deel 6 geven wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land onder EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in Nederland. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten hebben een passend beschermingsniveau vastgesteld met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Doorgiften naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen.

6.3 U erkent dat de persoonsgegevens die u via onze website of diensten voor publicatie verstrekt, via het internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

7. Bewaren en wissen van persoonsgegevens

7.1 In dit punt 7 worden ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

7.2 Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of doelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

7.3 Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

Uw gegevens worden bewaard zolang u een account heeft bij ons. U kunt uw account altijd zelf verwijderen via de tab ‘instellingen’ en hiermee uw gegevens direct wissen.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

8.1 Wij zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

8.2 Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan op beveiligde servers, pc’s en mobiele apparaten, en in beveiligde handmatige archiveringssystemen.

8.3 De volgende persoonsgegevens worden door ons gecodeerd opgeslagen: uw naam, contactinformatie, wachtwoord(en) en kaarthoudergegevens.

8.4 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financiële transacties die van uw webbrowser naar onze webserver, of van onze webserver naar uw webbrowser worden verzonden, worden beschermd met behulp van encryptietechnologie.

8.5 U erkent dat de overdracht van niet-gecodeerde (of onvoldoende gecodeerde) gegevens via het internet inherent onveilig is, en dat wij de veiligheid van via het internet verzonden gegevens niet kunnen garanderen.

8.6 U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord niet geraden kan worden, noch door een persoon, noch door een computerprogramma. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

9. Uw rechten

9.1 In dit hoofdstuk 9 hebben wij de rechten opgesomd die u krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt.

9.2 Uw voornaamste rechten uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang – u kunt vragen om kopieën van uw persoonsgegevens;

(b) het recht op correctie – u kunt ons vragen onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;

(c) het recht op wissing – u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken – u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of aan u overdragen;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(h) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de rechtsgrondslag van onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, kunt u die toestemming intrekken.

9.3 Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen. U kunt meer te weten komen over de rechten van betrokkenen door een bezoek te brengen aan https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en

9.4 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen via de hieronder vermelde contactgegevens.

10. Websites van derden

10.1 Onze website bevat hyperlinks naar, en gegevens over, websites van derden.

10.2 In het algemeen hebben wij geen controle over, en zijn wij niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid, de voorwaarden en de praktijken van derden.

11. Persoonsgegevens van kinderen

11.1 Onze website en diensten zijn gericht op personen boven de leeftijd van 13.

11.2 Indien wij reden hebben om aan te nemen dat wij persoonsgegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databanken hebben, zullen wij die persoonsgegevens wissen.

12. Bijwerken van informatie

12.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

13. Optreden als gegevensverwerker

13.1 Met betrekking tot de gegevens van bedrijven treden wij niet op als een voor de verwerking verantwoordelijke; in plaats daarvan treden wij op als een gegevensverwerker.

14. Over cookies

14.1 Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

14.2 Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker de cookie vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het eind van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

14.3 Cookies mogen geen informatie bevatten die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die wij over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

15. Cookies die wij gebruiken

15.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie en status – wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert, en om ons te helpen bepalen of u op onze website bent ingelogd.

(b) winkelwagen – wij gebruiken cookies om de status van uw winkelwagen bij te houden terwijl u door onze website navigeert.

(c) personalisatie – wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en onze website voor u te personaliseren.

(d) beveiliging – wij gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen.

(e) reclame – wij gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

(f) analyse – wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

(g) cookie-toestemming – wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.

16. Cookies gebruikt door onze dienstverleners

16.1 Onze dienstverleners maken gebruik van cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

16.2 Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze website door middel van cookies. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. U kunt meer informatie over het gebruik van informatie door Google vinden op https://www.google.com/policies/privacy/partners/ en u kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy.

16.3 Wij publiceren Google AdSense-advertenties op onze website, samen met advertenties van de adverteerders en advertentienetwerken die door Google worden verspreid. De advertenties kunnen worden gepersonaliseerd om uw interesses te weerspiegelen. Om uw interesses te helpen bepalen maken Google en haar partners gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om uw eerdere bezoeken aan onze website en uw bezoeken aan andere websites te volgen. U kunt zich afmelden voor Google’s gepersonaliseerde advertenties door te bezoeken https://www.google.com/settings/ads en u kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden voor gepersonaliseerde reclame door te bezoeken http://www.aboutads.info. U kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy.

16.4 Wij maken op onze website gebruik van een Facebook-pixel. Met behulp van de pixel verzamelt Facebook informatie over de gebruikers en het gebruik van onze website. De informatie wordt gebruikt om Facebook-advertenties te personaliseren en om het gebruik van onze website te analyseren. Voor meer informatie over de Facebook-pixel en over het gebruik van persoonsgegevens door Facebook in het algemeen, zie het cookiebeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policies/cookies/ en het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy. Het cookiebeleid van Facebook bevat informatie over de controle over het gebruik van cookies door Facebook om u advertenties te tonen. Als u een geregistreerde Facebook-gebruiker bent, kunt u aanpassen hoe advertenties worden gericht door de instructies te volgen op https://www.facebook.com/help/568137493302217.

16.5 Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld Maps, video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

17. Cookies beheren

17.1 Met de meeste browsers kunt u het accepteren van cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser, en van versie tot versie. U kunt echter actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies verkrijgen via deze links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Rand).

17.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

17.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet van alle functies op onze website gebruikmaken.

18. Cookievoorkeuren

18.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website hier beheren:verander je cookievoorkeuren

19. Wijzigingen

19.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

19.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

20 Contact

20 U kunt contact opnemen via [email protected].

Scroll naar boven